Export 959 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2019
PDF icon Callari_et_al_TIMReview_March2019.pdf (792.1 KB)
PDF icon Acquier_et_al_TIMReview_February2019.pdf (1.6 MB)
PDF icon TIMReview_August2019- Final - D.pdf (726.85 KB)
PDF icon Download this article as a PDF (626.97 KB)
PDF icon Download the Article (1.25 MB)
PDF icon Sanno_et_al_TIMReview_April2019.pdf (937.53 KB)
PDF icon Ketonen-Oksi_Valkokari_TIMReview_February2019.pdf (1.03 MB)
PDF icon Schuurman_et_al_TIMReview_March2019.pdf (596.03 KB)
PDF icon Lukosiute_et_al_TIMReview_July2019.pdf (647.93 KB)
PDF icon Download this article as a PDF (636.85 KB)
PDF icon Ivancic_et_al_TIMReview_February2019.pdf (1.05 MB)
PDF icon Ruckstuhl_et_al_TIMReview_April2019.pdf (523.61 KB)
PDF icon Download the Article (712.97 KB)
Einola, S., Kohtamäki, M., & Hietikko, H. 2019. Open Strategy in a Smart City. Technology Innovation Management Review, 9(9): 36-44. http://doi.org/10.22215/timreview/1267
PDF icon Download the Article (886.32 KB)
PDF icon Download this article as a PDF (497.39 KB)
PDF icon Download this article as a PDF (1.03 MB)
PDF icon Download this article as a PDF (653.12 KB)
PDF icon vonGeibler_et_al_TIMReview_March2019.pdf (1.51 MB)
PDF icon Download the Article (771.74 KB)
PDF icon Download this article as a PDF (415.85 KB)
PDF icon Download this article as a PDF (1.24 MB)
PDF icon Download this article (785.94 KB)
PDF icon Download the Article (869.81 KB)
PDF icon LundEbbesson_TIMReview_February2019.pdf (867.23 KB)
PDF icon Chroneer_et_al_TIMReview_March2019.pdf (815.38 KB)

Pages